Regulamin i RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNIECZEGO

§ 1 Podstawa prawna

Niniejszy regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W sprawach w nim nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest ustanowiony dla podmiotu leczniczego działającego w formie spółki partnerskiej pod firmą Klinika Wiktorska Wesołowska Szuta Augustyniak Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorskiej 8/2, NIP: 5213318817, KRS: 0000974274, REGON: 015887448, zwanego dalej Klinika Wiktorska.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. Firmę podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  2. Cele i zadania Kliniki Wiktorska,
  3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Wiktroska,
  4. Strukturę organizacyjną Kliniki Wiktorska oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi,
  5. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  6. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  7. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
  9. Prawa i obowiązki pacjentów,
  10. Warunki gwarancji na udzielone świadczenia zdrowotne.
 3. Podmiot leczniczy działa pod firmą Klinika Wiktorska Wesołowska Szuta Augustyniak Sp. z o. o.
 4. Klinika Wiktorska jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi  000000223511

§ 3 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Klinika Wiktorska udziela świadczeń zdrowotnych pod adresem swojej siedziby tj. ul. Wiktorska 8/2, 02-587 Warszawa.

§ 4 Cele działania i zadania oraz rodzaje działalności leczniczej

 1. Celem działalności Kliniki Wiktorska jest udzielanie najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także promocja zdrowia, prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie stomatologii oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Podstawowym zadaniem Kliniki Wiktorska jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii w zakresie zarówno podstawowym, jak i specjalistycznym. Do innych zadań należy:
  1. Zapewnienie pacjentom kompleksowej diagnostyki oraz ciągłości leczenia,
  2. Udział w działaniach z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej,
  3. Wykonywanie innych zadań podmiotu leczniczego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klinika Wiktorska prowadzi działalność leczniczą i udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
  1. Stomatologii zachowawczej z endodoncją,
  2. Stomatologii dziecięcej,
  3. Ortodoncji,
  4. Chirurgii stomatologicznej,
  5. Periodontologii,
  6. Protetyki stomatologicznej,
  7. Radiologii stomatologicznej.
  8. Implantologii stomatologicznej,
  9. Stomatologii estetycznej.
 4. Klinika Wiktorska udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom indywidualnym (zarówno obywatelom polskim, jak i obcokrajowcom)wyłącznie w ramach świadczeń odpłatnych na podstawie obowiązującego cennika. W ramach Kliniki nie są udzielane nieodpłatne świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające przewidziane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, przy zachowania wszelkich wymagań określonych przepisami prawa i zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
 6. Klinika Wiktorska wdraża wewnętrzne standardy postępowania, procedury medyczne i procedury higieniczne w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

§ 5 Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych komórek

 1. Strukturę organizacyjną Kliniki Wiktorska tworzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Stomatologiczna,
  2. Rejestracja.
 2. Do podstawowych zadań Poradni Stomatologicznej należy w szczególności:
  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w § 4 ust. 3 Regulaminu w trybie usług świadczonych odpłatnie,
  2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta w formie papierowej i/lub elektronicznej,
  3. Wystawianie skierowań do placówek zewnętrznych,
  4. Przechowywanie i udostępnianie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.
 3. Do podstawowych zadań Rejestracji należy w szczególności:
  1. umawianie i organizacja wizyt pacjentów w Poradni Stomatologicznej,
  2. prowadzenie i zarządzania grafikami pracy lekarzy i higienistek stomatologicznych,
  3. obsługa pacjentów oraz ogólna koordynacja pracy lekarzy i higienistek stomatologicznych,
  4. przyjmowanie i rozliczanie płatności od pacjentów.
 4. Klinika Wiktorska jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00.

§ 6 Sposób kierowania podmiotem leczniczym i jego komórkami

 1. Kliniką Wiktorską kierują partnerzy spółki – dr Anna Wesołowska, dr Beata Szuta i dr Jagoda Augustyniak. Celem usunięcia wątpliwości, wskazuje się, iż stanowią oni kierownika podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o działalności leczniczej.
 2. Wszelkie decyzje podejmują bezpośrednio partnerzy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji, a w sprawach nagłych jednoosobowo.
 3. Do obowiązków partnerów należy w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłową prac wszystkich komórek organizacyjnych i personelu Kliniki Wiktorska,
  2. nadzór nad dokumentacją medyczną,
  3. nadzór nad przebiegiem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  4. nadzór nad zachowaniem i przestrzeganiem przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  5. nadzór i organizacja doskonalenia zawodowego personelu Klinika Wiktorska.
 4. Partnerzy są odpowiedzialni za wypełnianie przez Klinikę Wiktorska wszystkich obowiązków nakładanych na podmiot leczniczy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Partnerzy są bezpośrednimi przełożonymi wszystkich pracowników oraz innych członków personelu zatrudnionych w Klinice Wiktorska.

§ 7 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Klinika Wiktorska organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę i warunki korzystania z tych świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj.:
  1. osobiście,
  2. za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich,
  3. telefonicznie pod numerami telefonu 22 881 11 52 lub 798 60 80 90, d
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@klinika-wiktorska.pl,
  5. za pośrednictwem strony internetowej klinika-wiktorska.pl zakładka Kontakt.
 3. Niezbędnych informacji w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych udziela personel Rejestracji. Ponadto personel Rejestracji uprawniony jest do przyjmowania wszelkich skarg i wniosków pacjentów, które następnie przekazywane są do kierownictwa Kliniki Wiktorska.
 4. Pacjentom zgłaszającym się do Kliniki Wiktorska po raz pierwszy zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna w formie papierowej (karta pacjenta) oraz elektronicznej. Ponadto pacjent akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na diagnostykę radiologiczną i fotograficzną podczas leczenia. W tym celu pacjenci powinni okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Lekarz udzielający świadczenia zdrowotnego potwierdza dane podane w karcie pacjenta podczas wywiadu przeprowadzanego w trakcie pierwszej wizyty. W przypadku zmiany danych, w tym zwłaszcza dotyczących stanu zdrowia pacjenta, pacjent powinien każdorazowo informować o takiej zmianie lekarza prowadzącego przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
 5. Świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, mogą być udzielane wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez pacjenta niniejszego Regulaminu. Stosowane oświadczenie w tym zakresie zawarte jest w karcie pacjenta wypełnianej podczas pierwszej wizyty w Klinice Wiktorska.
 6. Gdy osoba przebywająca w Klinice Wiktorska w sposób rażący narusza regulamin, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia, może ona nie zostać przyjęta.
 7. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem.
 8. Klinika Wiktorska nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenia życia lub zdrowia ani uzależnić jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty. W takich sytuacjach świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie.
 9. Świadczenia zdrowotne są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 10. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 11. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 12. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 13. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 14. W przypadku konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego związanego z leczeniem rozpoczętym w innej placówce medycznej, zaleca się posiadanie skierowania z opisem przeprowadzonych dotychczas czynności leczniczych.
 15. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Klinice Wiktorska, w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
 16. W przypadku braku odwołania co najmniej trzech wizyt pacjent może zostać poproszony o wpłatę zadatku w kwocie 200,00 zł na poczet kolejnej wizyty. Zadatek ten przepada w przypadku braku odwołania tej wizyty lub odwołania jej z wyprzedzeniem mniejszym niż 1 dzień (24 godziny).
 17. W przypadku pacjentów, którzy posiadają trzy lub więcej nieobecności na wizytach i nie potwierdzili kolejnej do godziny 21:00 dnia poprzedzającego wizytę, wizyta taka zostanie anulowana a pacjent poinformowany wiadomością SMS lub mailem.
 18. W miarę możliwości personel Recepcji przypomina pacjentom o terminach wizyt za pośrednictwem wiadomości SMS z odpowiednim wyprzedzeniem. Brak takiego przypomnienia nie stanowi jednak usprawiedliwienia dla nieobecności na umówionej wizycie i dla braku jej wcześniejszego odwołania.
 19. Spóźnienie pacjenta na umówioną wizytę powyżej 15 minut traktowane jest jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta wyłącznie jeżeli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt pozostałych pacjentów. W takiej sytuacji zmianie może ulec również zakres zaplanowanej wizyty. 

§ 8 Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne

 1. Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat, który dostępny jest w Rejestracji, w każdym gabinecie stomatologicznym oraz na stronie internetowej klinika-wiktorska.pl w zakładce Cennik.
 2. Aktualnie obowiązujący cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Ze względu na trudny do oszacowania nakład pracy oraz stopień skomplikowania świadczenia zdrowotnego, w niektórych przypadkach opłaty podane w cenniku mają charakter przedziałowy. W takiej sytuacji, po wstępnym rozpoznaniu danego przypadku ale przed wykonaniem świadczenia zdrowotnego, lekarz lub higienistka stomatologiczna je wykonujący mają obowiązek poinformować pacjenta o ostatecznej kwocie opłaty za to świadczenie.
 4. Pacjent dokonuje opłaty w Rejestracji po wykonaniu świadczenia zdrowotnego, na podstawie dokumentu potwierdzającego jego wykonanie. Opłata może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym lub za pośrednictwem karty płatniczej. W uzasadnionych przypadkach część opłaty może być płatna z góry, w ramach zaliczki na poczet świadczenia zdrowotnego.

§ 9 Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Klinika Wiktorska prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klinika Wiktorska udostępnia dokumentację medyczną w przypadkach i na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w szczególności pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w całości lub w części (decyduje osoba uprawniona), na wniosek osoby uprawnionej:
  1. do wglądu w siedzibie Kliniki Wiktorska,
  2. w postaci kserokopii, wyciągu, odpisu bądź wydruku,
  3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  4. na odpowiednio zabezpieczonym elektronicznym nośniku danych.
 4. Dokumentacja medyczna udostępniania jest do wglądu bezpłatnie
 5. Klinika Wiktorska może pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób inny niż do wglądu w wysokości nie wyższej niż określona w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w art. 28 ust. 1-3 tejże ustawy. W szczególności nie pobiera się opłaty przy pierwszym udostępnieniu dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu.
 6. Odebranie kserokopii, wyciągu, odpisu bądź wydruku dokumentacji medycznej a także dokumentacji medycznej zapisanej na elektronicznym nośniku danych następuje osobiście przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę przez niego upoważnioną po uprzednim potwierdzeniu tożsamości odbierającego i za pokwitowaniem. Każdorazowo o udostępnieniu dokumentacji medycznej czyni się ponadto stosowną adnotację w ramach tejże dokumentacji.
 7. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wpływu wniosku o jej udostępnienie.

§ 10 prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do:
  1. Intymności, poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Kliniki Wiktorska podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. Świadczenia usług zdrowotnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z zasadami wiedzy medycznej,
  3. Uzyskania Informacji o swoim stanie zdrowia i wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia,
  4. Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielanie określonych świadczeń, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych,
 2. Poza prawami określonymi w poprzednim ustępie pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Klinice Wiktorska przysługują wszelkie prawa przewidziane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Do obowiązków pacjenta należy:
  1. Stosowanie się do zaleceń lekarzy i personelu medycznego w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. W przypadku nie przestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich, także w zakresie postępowania przed zabiegiem i po zabiegu, Pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane,
  2. Przestrzeganie postanowień Regulaminu,
  3. Przestrzegania zasad higieny osobistej,
  4. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie Kliniki Wiktorska,
  5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności pacjentom nie wolno manipulować pry urządzeniach i aparaturach znajdujących się na wyposażeniu Kliniki Wiktorska, ani wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu.
  6. Powstrzymanie się od zanieczyszczania lub zaśmiecania pomieszczeń Kliniki Wiktorska jak również od innych zachować, które mogłyby naruszać komfort innych pacjentów oraz personelu Kliniki.
 4. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Klinice Wiktorska, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownictwa Kliniki. Skargi są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wpływu. Pacjent jest informowany o sposobie rozpatrzenia skargi na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Klinika zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. W szczególności informacja taka dostępna jest w Rejestracji oraz na stronie internetowej klinika-wiktorska.pl.

§ 11 Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 1. Klinika Wiktorska w celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Klinika Wiktorska oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
  1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
  2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
  4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 3. Klinika Wiktorska udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 12 Postępowanie w razie śmierci pacjenta w Klinice Wiktorska

 1. W razie śmierci pacjenta do obowiązków personelu medycznego należy niezwłocznie wezwać lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu, który powinien dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon, odnotowując przyczynę, datę i godzinę śmierci i sporządzić kartę zgonu.
 2. O zgonie pacjenta lekarz niezwłocznie zawiadamia się rodzinę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, którym wydaje się kartę zgonu.

§ 13 Warunki gwarancji na udzielone świadczenia zdrowotne

 1. Poniższe świadczenia zdrowotne udzielone w Klinice Wiktorska objęte są okresową gwarancją na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Dla poszczególnych świadczeń zdrowotnych okresy gwarancji wynoszą:
  1. Leczenie zachowawcze – 1 rok,
  2. Uzupełnienia porcelanowe– 2 lata (warunkiem gwarancji jest uzupełnienie wszystkich braków w uzębieniu),
  3. Korony i mosty (w tym na implantach) – 2 lata (warunkiem gwarancji jest uzupełnienie wszystkich braków w uzębieniu),
  4. Protezy ruchome – 2 lata,
  5. Implanty – 10 lat,
 2. Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
  1. Wyrażenie zgody przez pacjenta na pełną diagnostykę radiologiczną i fotograficzną przed leczeniem i w trakcie jego trwania,
  2. Uzupełnienie wszystkich braków w uzębieniu pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego lub, w przypadku braków w uzębieniu powstałych po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, uzupełnienie tych braków niezwłocznie po ich powstaniu (braki w uzębieniu mogą powodować przeciążenia zgryzowe, ich nieuzupełnienie może doprowadzić np. do. Uszkodzeń odbudowy protetycznej, odcementowania się uzupełnienia protetycznego, odprysków porcelany, pęknięcia zęba, rozchwiania odbudowy zębów itd.),
  3. Przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarza odnośnie postępowania po zabiegu, w tym zwłaszcza postępowania z uzupełnieniami protetycznymi,
  4. Odbywanie przez pacjenta okresowych badań kontrolnych w Klinice Wiktorska co 6 miesięcy, według ustalonego harmonogramu. W ramach tych wizyt każdorazowo niezbędne jest oczyszczanie zębów z kamienia i osadu. 
  5. Niezwłoczne wykonywanie zabiegów oraz konsultacji specjalistycznych zaleconych przez lekarza podczas wizyty kontrolnych, o jakich mowa w punkcie d),
  6. Utrzymywanie codziennej prawidłowej higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza lub higienistki stomatologicznej,
  7. Przeprowadzanie kontroli radiologicznej nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 3. Niespełnienie przez pacjenta któregokolwiek z warunków gwarancji wymienionych w poprzednim ustępie powoduje utratę gwarancji.
 4. Gwarancji nie podlegają:
  1. Prace tymczasowe (korony/mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe),
  2. Złamania koron zębowych zębów będących w trakcie leczenia,
  3. Korekty prac wykonane poza Kliniką Wiktorska,
  4. Sytuacje, w których bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego – wypełnienie jest wówczas wykonane w ramach gwarancji a pacjent ponosi koszt wyłącznie leczenia kanałowego,
  5. Uszkodzenia powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków oraz urazów mechanicznych, naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu, istniejącego schorzenia mającego istotny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po chemio- i radioterapii itd.).
 5. W przypadku ujawnienia zaistnienia wady lub dolegliwości podlegającej usunięciu/leczeniu w ramach gwarancji pacjent zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, zgłosić się do lekarza prowadzącego. Przekroczenie tego terminu skutkuje utratą gwarancji.
 6. Udzielenie gwarancji na zasadach określonych powyżej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez pacjentów roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza z tytułu rękojmi za wady dzieła.

§ 14Postanowienia końcowe.

 1. Zmian niniejszego regulaminu dokonują Partnerzy.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków personelu Kliniki Wiktorska, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt itd.)
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pacjentów Kliniki Wiktorska.
 4. Regulamin dostępny jest w rejestracji oraz na stronie internetowej Kliniki Wiktorska pod adresem  www.klinika-wiktorska.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie / Szanowna Pani.

Poniżej znajdzie Pan / Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych podanych w karcie pacjenta w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Klinika Wiktorska Wesołowska Szuta Augustyniak Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 8 lok U2.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail : kontakt@klinika-wiktorska.pl, pod numerem telefonu (22) 881 11 52 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych w osobie Eweliny Bors Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na adres e-mail : ewelina.bors@klinika-wiktorska.pl, pod numerem telefonu : 789 60 80 90  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Pana / Pani dane, w tym dane o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych (umawianie wizyt, diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji) i prowadzenia dokumentacji medycznej- podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy na świadczenie usług medycznych, której jest Pan / Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w odniesieniu do danych o stanie zdrowia niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Mogą one być również przetwarzane w celu świadczenia usług nie będących usługami medycznymi, mających charakter estetyczny (np. wybielanie zębów) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy na świadczenie tychże usług, której jest Pan / Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w odniesieniu do danych o stanie zdrowia Pana / Pani zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO).Ponadto Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 5. Pana / Pani dane w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w związku z prowadzeniem przez Administratora monitoringu wizyjnego na terenie kliniki – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie pomieszczenie recepcji i ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Nie obejmuje on pomieszczeń zabiegowych.
 6. Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową na świadczenie usług medycznych oraz obrony przed roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na świadczenie usług medycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji medycznej (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Dane przetwarzane dla w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od czasu ich utrwalenia, chyba że będzie zachodziła potrzeba ich wykorzystania do celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dane przetwarzane do celów marketingowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec ich przetwarzania, który jest dla administratora wiążący.
 8. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość administratora, technik dentystyczny wykonujący wypełnienia, firma świadcząca usługi hostingowe, dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej, firma świadcząca usługi IT itd.). Dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być ponadto przekazywane podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  dane mogą być ponadto przekazywane sądom powszechnym i komornikom sądowym.
 9. Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (przy czym w okresie przechowywania dokumentacji medycznej przewidzianym w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania nie obejmują Pana / Pani danych zawartych w tej dokumentacji). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, który jest wiążący dla administratora, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do Pana / Pani danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności lub Pana / Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem.
 11. W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
 12. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych jest dobrowolne ale konieczne dla uzyskania usługi. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne i w żadnym przypadku nie stanowi warunku uzyskania usługi medycznej.

Usługi

Opinie

Zadzwoń teraz